Rok s Biblí

Rok s BiblíRok s Biblí obsahuje dosud nepublikované Stottovy úvahy nad biblickými texty od Genesis až po Zjevení.

Formou krátkých každodenních zamyšlení provede autor čtenáře během jednoho roku celou Biblí, přičemž z jednotlivých úryvků skládá její „velký příběh“. Přehledný, stručný a srozumitelný styl autora, který se celý život zabýval Knihou knih, ocení jak čtenáři se zájmem o hlubší porozumění Bibli, tak i ti, kteří se s jejím obsahem chtějí seznámit poprvé.

(Ukázka překladu:)

Vítězství nad smrtí

[Ježíš Kristus] zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost.

2. Timoteovi 1,10

Nejfantastičtějším tvrzením křesťanství je, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Klade velké nároky na naši schopnost věřit. Lidé se mnoha vynalézavými způsoby snaží vzdorovat smrti a popírat ji. Pouze Kristus ale může tvrdit, že ji přemohl, tedy že ji sám osobně porazil a zbavil ji moci nad lidmi. V dnešní době, alespoň na Západě, nikdo nedokládá všeobecně rozšířený angst čili úzkost, a to zejména úzkost ze smrti, výstižněji než tragikomik Woody Allen. Na smrt a zánik pohlíží s hrůzou a je jimi přímo posedlý. Pravda, ještě pořád dokáže na toto téma žertovat. „Ne že bych se bál zemřít,“ poznamenává vtipně. „Jen nechci být u toho, až se to stane.“
Smrt zkrátka považuje za „naprosto omračující“.

Ježíš Kristus ale své učedníky před touto hrůzou zachraňuje. V jednom ze svých známých výroků říká: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky“ (J 11,25-26). Uvedené verše obsahují Ježíšovo dvojí zaslíbení jeho následovníkům. Věřící, který žije, nikdy nezemře, protože jeho život je Kristus, a smrt mu bude připadat jako pouhá banální epizoda. Věřící, který zemře, znovu ožije, protože Kristus je jeho vzkříšení. Kristus je tedy jak životem pro ty, kdo žijí, tak vzkříšením pro ty, kdo umírají. Proměňuje život i smrt.

O Henrym Vennovi, anglikánském vikáři z 18. století, se traduje, že když se dozvěděl, že umírá, měl takovou radost, že žil ještě dalších čtrnáct dní! Takový nebojácný, radostný postoj na prahu smrti je možný pouze díky vzkříšení Ježíše Krista a jeho vítězství nad smrtí.

Doporučená četba: Jan 11,17-44